• Tik internetu
Skysta tarpinė Loctite 5188 (50ml)

Skysta tarpinė Loctite 5188 (50ml)

46,66 €
Su PVM
Kaina galioja tik perkant internetu.

Sandarinimo tarpiklių gamybos produktas. Ypač atsparus alyvai ir cheminėms medžiagoms. Bendrosios paskirties. Ypač lankstus.

Kiekis
Užsakomoji prekė.
Pristatymo termino teirautis 861151122

T1254415

Prekės aprašymas

LOCTITE 5188 – ypač lankstus sandariklis, kuris kietėja patekęs į beorę erdvę tarp gerai priglundančių metalo paviršių. Jis skirtas sandarinti standžiosioms metalinėms junginėms jungtims, ypač jei jungių paviršius gali būti šiek tiek užterštas alyva. Produktas puikiai tinka tepti ant aliuminio, kur būtina labai gera priekiba. Sudaro atsparų žemam slėgiui momentinį sandarinamąjį sluoksnį. Skirtas sandarinti transmisijų ir variklių korpusų standžiosioms jungėms.

  • Puikiai tinka sandarinti visų rūšių standžiosioms metalinėms jungėms, ypač aliumininėms.
  • Puikiai prikimba, jungės paviršius gali būti šiek tiek užterštas alyva.
  • Ypač atsparus cheminėms medžiagoms, labai lankstus.
  • Puikiai tinka naudoti sudėtingomis sąlygomis.

Sudėtyje yra
2-hidroksietilmetakrilatas
2-Phenoxyethyl acrylate
α-α-dimetilbenzilo hidroperoksidas
3-[2-(Metakriloiloksi)etoksi karbonil]propioninė rūgštis
Acto rūgštis, 2-fenilhidrazinas
Phenol, ethoxylated, esters with acrylic acid
Methacrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 2-phenoxyethyl ester

Signalinis žodis: Atsargiai

Pavojingumo frazė:
H315 Dirgina odą.
H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
H335 Gali dirginti kvėpavimo takus.
H361d Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.
H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.

Atsargumo frazė: ***Tik privatiems vartotojams:
P101 Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę.
P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P501 Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinius reikalavimus.***

Atsargumo frazė: Prevencijos
P261 Stengtis neįkvėpti garų.
P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280 Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius.

Atsargumo frazė: Reakcijos
P302+P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
P333+P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
P337+P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.

Prekės informacija

T1254415

Charakteristikos

Prekės tipas
Tarpinių gamybos produktai
Tūris (ml)
50

Specifinė nuoroda

Papildančios prekės ir priedai

Susijusios prekės

8 kitos tos pačios kategorijos prekės:

To top

Naujos paskyros registravimas

Jau turite paskyrą?
Prisijunkite arba atstatyti slaptažodį